Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Integritetspolicy för rekrytering 

I samband med att du söker anställning i Phoenix Contact (”Bolaget”, ”vi”, ”oss”) samlar vi in vissa personuppgifter om dig. Denna integritetspolicy syftar till att du som arbetssökande ska få information om hur Phoenix Contact hanterar dina personuppgifter och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

1. Personuppgiftsansvarig
Phoenix Contact är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Phoenix Contact samlar in och behandlar avseende dig. Om Phoenix Contact använder sig av ett rekryteringsbolag för rekrytering av personal kan rekryteringsbolaget vara personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för olika delar av behandlingen.

Nedan finner du Phoenix Contacts kontaktuppgifter:

Phoenix Contact AB, 556083-2338, Linvägen 2, 141 44 Huddinge

Vid frågor om Phoenix Contact s behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på order@phoenixcontact.com

2. Insamling av personuppgifter När du söker anställning på Phoenix Contact samlar vi inledningsvis in de uppgifter du delar med dig av i ansökan, innehållande bl.a. namn, telefonnummer, e-postadress, adress och CV. Du har även möjlighet att dela med dig av uppgifter från ditt Facebook- och LinkedIn-konto. Uppgifterna samlas in från dig när du gör ansökan.

Om du går vidare i vår rekryteringsprocess kommer Phoenix Contact att behandla eventuella resultat från kompetens- och personlighetstester, information som inhämtas från referenser och intervjuanteckningar om dig.

3. Vad använder Phoenix Contact dina uppgifter till?
Uppgifterna behandlas av Phoenix Contact för att bedöma din lämplighet för tjänsten och för att i övrigt genomföra rekryteringsprocessen. Behandlingen utförs med stöd av intresseavvägning som laglig grund.

Om du lämnar uppgifter om referenser kan Phoenix Contact komma att hämta in personuppgifter om dig från dessa referenser med stöd av intresseavvägning som laglig grund för behandlingen.

4. Sourcing
Phoenix Contact kan även genom extern sökning, s k sourcing söka efter lämpliga kandidater t ex via LinkedIn. Sådan sökning sker med intresseavvägning som laglig grund. Sökning görs endast på uppgifter som är relevanta och av väsentlig betydelse för att bedöma kandidatens yrkeskvalifikationer samt för att söka kontakt med kandidaten.

5. Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?
Phoenix Contact kan komma att överföra dina personuppgifter till externa parter, t ex leverantörer av rekryteringsverktyg, IT-drift, rekryteringsbolag. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Phoenix Contacts räkning i samband med att de utför en tjänst för bolaget. Phoenix Contact vidtar rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.

Vänligen notera att Phoenix Contact inte ansvarar för uppgifter som samlats in självständigt av ett anlitat rekryteringsbolag och som rekryteringsbolaget behandlar för sin egen räkning.

Phoenix Contact kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndighet om man är skyldig att göra det enligt lag. För de fall att hela eller delar av Phoenix Contacts verksamhet avyttras kan Phoenix Contact komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

6. Var behandlar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/ESS. I de fall vi eventuellt behöver behandla dina uppgifter utanför EU/ESS har Phoenix Contact vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att säkerställa att mottagaren är ansluten till Privacy Shield eller genom att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal innehållande bestämmelser som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR. En kopia av dessa bestämmelser kan tillhandahållas på förfrågan till order@phoenixcontact.com.


7. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Phoenix Contact sparar personuppgifter om de kandidater som inte erbjudits anställning i upp till 12 månader efter det att rekryteringsprocessen är slutförd med intresseavvägning som laglig grund. Syftet med att spara uppgifterna under denna tid är för att vi ska ha möjlighet att svara på frågor om rekryteringsprocessen, motiveringen till att tjänsten tilldelades en annan kandidat samt för att kunna kontakta och informera om liknande tjänster. I de fall vi bedömer att du kan vara av intresse för ytterligare framtida rekryteringar inhämtar vi alltid ett samtycke för att få spara dina uppgifter för detta ändamål. Om du samtycker kommer dina uppgifter att sparas i 12 månader, därefter görs en förfrågan om du vill att dina uppgifter ska fortsätta sparas eller raderas. Du har rätt att när som helst få dina uppgifter borttagna.

Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter efter rekryteringsprocessens slutförande om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

Om vi samlat in uppgifter om dig via sourcing eller via rekryteringsbolag kommer du direkt att informeras om detta och du har alltid rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Insamlade uppgifter sparas i 12 månader med intresseavvägning som laglig grund.

I de fall en egen allmän intresseanmälan gjorts sparas uppgifterna i 12 månader med intresseavvägning som laglig grund. Därefter går en förfrågan ut om samtycke innan eventuell ytterligare lagring.

 

8. Dina rättigheter
Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Phoenix Contact. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter.


  • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Phoenix Contact behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Phoenix Contact, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Phoenix Contact överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.
  • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Phoenix Contact korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
  • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Phoenix Contact raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
  • Rätt att göra invändningar mot Phoenix Contacts behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Phoenix Contacts behandling av dina personuppgifter.
  • Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Phoenix Contacts behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Phoenix Contact möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • Klagomål. Om du har klagomål avseende Phoenix Contacts behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta oss på order@phoenixcontact.com.

9. Ändringar i integritetspolicy
Phoenix Contact förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns tillgänglig på www.phoenixcontact.se. Vi kommer meddela dig om integritetspolicyn innehåller några väsentliga förändringar, såsom nya syften och ändamål med behandlingen, nya kontaktuppgifter eller förändringar avseende dina rättigheter.

10. Kontakt
För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter:

order@phoenixcontact.com

 

Jobbar du redan på Phoenix Contact?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@phoenixcontact.com
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor